Salgs- og leveringsbetingelser

Samhandelsbetingelser

 

  • Alle priser er oplyst ex. moms og eventuelle kørsels- og fragtudgifter

  • Ejendomsretten forbliver Cadesign base as’, indtil købesummen og eventuelle renter er betalt

  • Betalingsbetingelser er 14 dage netto

  • Hardware, software samt tilbehør faktureres ved bestilling

  • Konsulentydelser faktureres, når projektet er leveret

  • Betaler køber ikke rettidig, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned og tillægge rykkergebyr på kr. 100

Forbehold

Konsulentopgaver der ønskes udført, men som ikke er omfattet af de beskrevne opgaver, afregnes på medgået tid til Cadesign Base as’ normale timepris. 

Ansvar

Cadesign base as’s ansvar i forhold til ovenstående aftale afgøres efter dansk rets almindelige regler. 

Cadesign base as er dog ikke ansvarlig for følgeskader, herunder drifts- og datatab, mistet arbejdsfortjeneste eller krav rejst af tredjemand som følge af skader, opstået på grund af arbejde eller leverancer fra Cadesign base as.

Cadesign base kan ej heller drages til ansvar, såfremt der i leverancen eller efterfølgende opstår fejl på det leverede system, der skyldes software- og/eller hardwarefejl. Omkostninger forbundet med fejlfinding/udbedring vil blive belastet kunden fuldt ud.

Force Majeure

Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig overfor den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor parternes rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve aftalen, såfremt leverancen overskrides med mere end 60 dage som følge af sådanne forhold.

Fortrolighed

Parterne er hver især, uden tidsbegrænsning, forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger om den anden part af fortrolig karakter, som måtte komme til deres kendskab som følge af samarbejdet. Som fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Direktør

Lars Jürgensen

+45 7879 6694 lju@cadesign.dk
Partner, Cand.Merc.

Ove Fris

+45 7879 6695 ovf@cadesignbase.dk

Kontakt os

X

Kontakt os

+45 8730 0000